Zmeny v zákone č. 361/2014 Z. z. od 1.12.2020 (novela č. 339/2020)

15. novembra 2020
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

Zmena v sadzbách dane z motorových vozidiel (§ 6)

Je určená v zákone v prílohe č. 1 a novelou zákona č. 339/2020 sa uplatní nová sadzba dane pre ťahače a návesy v prílohe č. 1a pričom to platí na celé zdaňovacie obdobie od 1.1.2020. Zmena od 1.12. spočíva v tom, že dochádza k úprave sadzieb dane z motorových vozidiel pre ťahače a návesy. Kým doteraz sa aplikoval princíp zníženej sadzby len na jednu súpravu a nebolo možné priradiť k inej súprave ak sa náves používal u viacerých ťahačov, príloha č. 1a upravuje zvýhodnené sadzby dane z motorových vozidiel na ťahače a návesy ako také bez deklarovania jazdnej súpravy.

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby podľa § 6 (§ 7)

Novela zákona priniesla tri okruhy motorových vozidiel, ktoré budú upravovať ročnú sadzbu k dani z motorových vozidiel z prílohy č. 1 a 1a. Ide o

 1. vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 (ďalej len „prvá skupina“)
 2. vozidlá kategórie M2,M3 a N3 (ďalej len „druhá skupina“)
 3. vozidlá kategórie O4 (ďalej len „tretia skupina“)

Kategórie sú definované na konci tohto príspevku.

Prvá skupina

Zákon rieši úpravu ročnej sadzby vo väzbe od prvej evidencie motorového vozidla, ktorá je uvedená v technickom preukaze. Pri tejto skupine motorových vozidiel môže dôjsť k zníženiu alebo aj zvýšeniu ročnej sadzby, pričom záleží od časového testu od prvej evidencie motorového vozidla.

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre prvej skupiny zníži

            a) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

            b) 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a

            c) 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí času zníženia sadzby dane podľa odseku 1 písm. c) sa použije ročná sadzba dane podľa § 6 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 12 rokov od prvej evidencie  sa ročná sadzba dane podľa § 6 zvýši o

            a) 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a

            b) 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Do časového testu sa zahŕňa mesiac prvej evidencie.

Príklad:

Spoločnosť má motorové vozidlo, pri ktorom v technickom preukaze je uvedené, že prvá evidencia nastala 15.10.2014. Koľko uplynulo času k 31.12.2020 pre účely výpočtu ročnej sadzby s úpravou podľa § 7?

Riešenie:

Spoločnosť vypočíta časový test od prvej evidencie vrátane mesiaca, kedy nastala teda už od októbra 2014. V roku 2014 teda do výpočtu sa zahrnú tri mesiace. Za roky 2015 až 2020 to bude 12 x 6 = 72 mesiacov. Teda od prvej evidencie uplynulo 75 mesiacov a daňovník priradí pre rok 2020 ročnú sadzbu nasledovne:

 1. za prvých deväť mesiacov ročnú sadzbu upraví znížením o 20 % a 
 2. za tri mesiace zníži ročnú sadzbu o 15 %.

Spoločnosť má motorové vozidlo v kategórii M1. Motorové vozidlo je v evidencií od 1.4.2014. Auto má zdvihový objem motora 1600 cm3. Aká bude ročná sadzba dane pri tomto motorovom vozidle?

Riešenie:

Daňovník musí určiť ročnú sadzbu podľa prílohy č. 1 (nie VZN) v zákone preto potrebuje pri M1 zdvihový objem motora. Pre tieto osobné motorové vozidlá je ročná sadzba v sume 148 EUR.

Musí upraviť ročnú sadzbu podľa § 7 zákona. Preto je nutná druhá informácia, ktorou je prvá evidencia motorového vozidla. V tomto prípade je to 1.4.2014, t.j. do 31.12.2020 uplynulo 81 mesiacov. Spoločnosť teda uplatní sadzbu dane zníženú o 20 % na prvé tri mesiace (do 72 mesiacov) a na zvyšných 9 mesiacov použije sadzbu zníženú o 15 %.

Výpočet: (148 x 0,8) /12 x 3 = 29,60 eur a (148 x 0,85)/12 x 9= 94,35 eur. Ročná daň je v súčte 29,6 + 94,35 = 123,95

Druhá skupina

U tejto skupiny dochádza len k zníženiu ročnej sadzby a po uplynutí času sa bude uplatňovať ročná sadzba. Teda nedôjde k jej zvyšovaniu.

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre druhú skupinu motorových vozidiel upraví tak, že sa

 1. zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 2. zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 3. zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 4. zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
 5. zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),

Po uplynutí 13 rokov od prvej evidencie sa použije ročná sadzba dane podľa § 6 tohto zákona, pričom zákon už ďalej netestuje upravovanie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel.

Tretia skupina

V tomto prípade zákon pozná len zníženie ročnej sadzby. Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 (prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg) zníži o 60 %.

Špeciálny pohon MV

Takto upravená ročná sadzba motorových vozidiel u sa zníži o 50 % pre

 1. hybridné motorové vozidlo
 2. motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG))
 3. motorové vozidlo na vodíkový pohon)

Kombinovaná preprava

Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50 %. Kombinovanou dopravou je premiestňovanie tovaru, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo prepravný kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy cestu a na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo námornú dopravu, ak táto časť prepravy tovaru presahuje vzdušnou čiarou 100 km a vykoná počiatočný alebo konečný úsek trasy cestnou dopravou buď medzi bodom, v ktorom bol tovar naložený a najbližším vhodným terminálom nakládky pri počiatočnom úseku trasy a medzi najbližším vhodným terminálom vykládky tovaru a bodom, v ktorom bol tovar vyložený pri konečnom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúceho 150 km vzdušnou čiarou z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo z námorného prístavu nakládky alebo vykládky tovaru.

Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.

Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti (boli naplnené podmienky predmetu dane podľa § 2), pričom výnimku tvoria dva prípady:

 1. Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 2. ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo (napr. keď ide o zmenu držiteľa motorového vozidla ako daňovníka).

Daňová povinnosť sa viaže k motorovému vozidlu a teda môže vzniknúť len u jedného daňovníka vymedzené v § 3 zákona. Daňová povinnosť nemôže vzniknúť súčasne viacerých daňovníkom definovaných v § 3 tohto zákona

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

            a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie (doplnilo sa – vozidiel v Slovenskej republike),

            b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

            c) vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla (od 1.1.2020)

            d) zániku daňovníka bez likvidácie,

            e) zmene držiteľa vozidla (spresňuje sa terminológia)

f) ukončeniu použitia vozidla

1. zamestnávateľom ( § 3 písm. e) a        

2. používaním vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela (§ 3 písm. c),

3. zanikla alebo bola zrušená  (§ 3 písm. c) alebo

4. ide o osobu,  ktorá nie je podnikateľom (§ 3 písm. d).

Vznik daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní vrátane zamestnávateľa, ktorý takúto povinnosť do konca roku 2019 nemal.

To znamená, že vo všeobecnosti sa už vznik a zánik neoznamuje na zvlášť tlačive. Výnimku tvorí prípad, ak daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ide teda o súkromné motorové vozidlo používané podnikateľom.

Príklad: ak v roku 2020  nebolo použité motorové vozidlo ani raz a nebolo evidované a účtované a teda neuplatňovali sa žiadne výdavky, potom oznámenie je nutné podať do 31.1.2021, kde sa uvedie že daňová povinnosť zanikla k 31.12.2019. Oznámenie má štruktúrovaný vzor.

Zdaňovacie obdobie (pozor zmena pre rok 2020)

Za bežných okolností platí, že zdaňovacím obdobím je  kalendárny rok. DP sa podáva pozadu do konca januára (do 31.1.). V tejto lehote je aj daň splatná (§ 9 ods. 1).  Výnimku tvoria:

 1. Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia (§ 9 ods. 3).
 2. Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, podáva správca v konkurznom konaní14) sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz (§ 9 ods. 4)
 3. Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou (§ 9 ods. 5)
 4.  Ak daňovník ukončil alebo prerušil (od 1.1.2020) podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia (§ 9 ods. 6).
 5. Ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania podľa odseku 2 prvej vety, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá daňové priznanie, určí správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania . Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, daňové priznanie sa nepodáva. Ak daňovník zomrie, za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené podmienky pre zánik daňovej povinnosti jeho nepoužívaním (§ 8 ods. 7), dedič, alebo ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov alebo ak sa nedohodnú, dedič, ktorého určí správca dane, namiesto daňového priznania oznámi správcovi dane v lehote podľa tretej vety zánik daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7. Zaviedla sa oznamovacia povinnosť pre dedičov v prípade že zanikla daňová povinnosť nepoužívaním motorového vozidla, pričom sa podáva v rovnakej lehote ako daňové priznanie (§ 9 ods. 7).

V novom tlačive daňového priznania sa presne vyznačuje druh zdaňovacieho obdobia (na úvodnej stránke) podľa § 9 a vybraného odseku tohto zákona.

Zmena pre podanie daňového priznania pre rok 2020

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021 (teda aj prípady špecifických zdaňovacích období ako likvidácia, nástupníctvo skončenie podnikania, úmrtie a konkurz),

a) je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na novom tlačive. Pričom táto povinnosť sa vzťahuje len na prípad, keď nebola povinnosť podať DP do 30.11.2020 a netýka sa ho zmena ročných sadzieb na ťahače a návesy v prílohe č. 1a

b) môže daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive, ak aj vznikla povinnosť podať DP do 30.11.2020 ak sa ho týka zmena sadzieb, teda má právo opraviť výpočet daňovej povinnosti z titulu zmeny sadzieb dane pre ťahače a návesy.

V tejto lehote je aj splatná daň.

Teda ak napr. nejaký daňovník podal daňové priznanie do konca novembra, lebo napr. skončil podnikanie, pričom uplatnil sadzby dane pre návesy a ťahače, ktoré sú pre neho nevýhodné podľa dovtedy platného zákona, podá daňové priznanie (nové tlačivo) do konca marca a uplatní si nové sadzby dane z motorových vozidiel.

Poznámka:

Ide o prechodné ustanovenie 15c DZMV a teda platí to len na túto výnimočnú situáciu. Takže daňovník nebude podávať za rok 2020 daňové priznanie do konca januára 2021 ale lehota sa mu predĺžila do konca marca 2021.

Preddavky na daň z motorových vozidiel (pozor zmena pre rok 2021)        

Preddavky na daň z motorových vozidiel sa platia z predpokladanej dane definovanej v § 10 zákona. Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie je  nie je oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d). Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Na zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Teda pre výpočet predpokladanej dane postupujeme nasledovne:

 1. zistíme, či je vozidlo v podávanom daňovom priznaní predmetom dane aj k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t. j. či v podávanom daňovom priznaní za rok 2020 je vozidlo predmetom dane aj k 1.januáru 2021,
 2. určíme ročnú sadzbu dane vozidla v závislosti od základu dane (podľa charakteru MV)
 3. upravíme ročnú sadzbu dane, a to v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla  k 1.1.2021 (vrátane teda aj januára),
 4. upravíme ročnú sadzbu dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na CNG, LNG alebo vodíkový pohon,
 5. Pre úžitkové vozidlá kategórie O4 sa upraví ročná sadzba v prílohe zákona tak, že sa zníži o 60 %.
 6. Vylúčime z výpočtu predpokladanej dane MV ktoré sú oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d) zákona
 7. spočítame za každé motorové vozidlo vypočítanú predpokladanú daň z motorových vozidiel, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2021.

Preddavky a ich platenie je možné zmeniť len na základe žiadosti daňovníka, teda správca dane nemá už právomoc vydávať rozhodnutia na základe vlastného podnetu.

Pre platenie preddavkov v roku 2021 platí (prechodné ustanovenie § 15c ods. 4):

 1. Preddavky na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do 31.3.2021 (nová lehota na podanie DP) daňovník neplatí.
 2. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (od apríla 2021) daňovník zaplatí štvrťročné preddavky za druhý, tretí a štvrtý kvartál 2021 v sume jednej tretiny z predpokladanej dane  alebo ak ide o mesačné preddavky zaplatí za obdobie apríl až december 2021 vo výške jednej devätiny z predpokladanej dane.
 3. Daňovník má právo požiadať o platenie preddavkov inak ak sa tak rozhodne (§ 10 ods. 11)

Príklad:

Daňovník používal na podnikanie v zdaňovacom období 2020 vozidlá ťahačov a návesov Pre účely výpočtu predpokladanej dane sa už neaplikuje princíp jazdnej súpravy zaradenej do nižšej sadzby. Uplatnia sa sadzby z prílohy č. 1a zákona a samozrejme pravidlá zníženia sadzby podľa § 7 zákona.. Ak by napr. išlo o ťahač a náves evidovaný od 30.10. 2018 napr., potom k 1.1.2021 uplynulo 28 mesiacov, ročná sadza dane sa pri výpočte predpokladanej dane  u uvedeného vozidla zníži o 25 % podľa § 7 ods.1 písm. a) zákona o dani z motorových vozidiel.

Daňovník na všetky svoje motorové vozidla vypočítal predpokladanú daň 25 000 EUR (fikcia). Preddavky začne platiť mesačne od apríla 2021, pričom mesačný preddavok vypočíta 25000/9 = 2777,77 EUR ( zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol – § 12). Teda od apríla bude platiť mesačný preddavok vo výške 2777,77 EUR, pričom môže požiadať o platenie preddavkov inak.

Poznámka:

Rovnako sa postupuje aj pri kvartálnych preddavkoch pričom sa nepoužije hodnota deväť ale tri. Napr. by vyšla predpokladaná daň 6000 EUR, teda kvartálny preddavok sa vypočíta 6000/3 = 2000 EUR.