Podanie daňového priznania v systéme OSS

19. októbra 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

    Zdaniteľná osoba, ktorá sa zaregistrovala do systému OSS (One Stop Shop systém) má v októbri po prvýkrát podať daňové priznanie do konca októbra za tretí kvartál 2021, čo je zdaňovacím obdobím v tomto systéme. V tejto lehote je však aj splatná daň. Treba si dávať pozor na to, že daň je zaplatená momentom pripísania peňazí na účet správcu dane. Ako to bude fungovať pri platbách v systéme OSS? Zdaniteľnej osobe, ktorá podá elektronicky daňové priznanie bude zaslaná správa, ktorej súčasťou bude vygenerované a pridelené jedinečné referenčné číslo, informácie týkajúce sa spôsobu úhrady daňovej povinnosti a spôsobu označenia platby dane. Kópia všetkých týchto informácií bude zaslaná na e-mail, ktorý zdaniteľná osoba uviedla vo formulári žiadosti o registráciu do osobitnej úpravy.

     V prípade zamietnutia prijatia, a tým neakceptovania daňového priznania k OSS, bude uvedený v informácii aj dôvod zamietnutia. V prípade akceptovania daňového priznania DPH s chybou bude v informácií uvedená aj chyba, resp. uvedené chyby, ktoré je možné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k OSS odstrániť podaním nového daňového priznania.

     Daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na príslušné daňové priznanie a z tohto dôvodu je nevyhnutné platbu označiť jedinečným referenčným číslom daňového priznania k OSS vo formáte v akom bolo oznámené po podaní daňového priznania a to v časti Správa pre prijímateľa a variabilným symbolom, napr. variabilný symbol za 3. kalendárny štvrťrok roka 2021 je 1100432021.