Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

27. februára 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

     Od 1.3.2021 dochádza k zmene stravovania zamestnancov, čo má vplyv aj na daňový princíp oslobodenia od dane z príjmov. Túto skutočnosť upravuje novela č. 76/2021 Z. z.

Ako sa mení princíp poskytovania stravovania

Od 1.3. 2021 zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie buď:

  1. Vlastným stravovacím zariadením alebo stravovacím zariadením iného zamestnávateľa
  2. Zabezpečením stravovania cez tretiu osobu
  3. Zabezpečenie stravovania cez stravovaciu poukážku
  4. Zabezpečenie stravovania cez finančný príspevok

     Aj po 1.3.2021 zostáva princíp zabezpečenia stravovania cez vlastné stravovanie, cez tretiu osobu alebo cez stravovaciu poukážku. Zamestnávateľ prispieva aj naďalej na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Momentálne je teda strop 55 % z hodnoty 5,10 EUR, čo je suma 2,805 EUR. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Príklad:

Zamestnávateľ poskytuje stravovanie cez tretiu osobu, kde hodnota fakturovaného jedla je 4,50 EUR bez DPH. Koľko môže zamestnávateľ prispieť na stravovanie zamestnancovi?

Riešenie:

Zákonník práce hovorí že príspevok má byť minimálne 55 % z 4,50 a max. 55 % z 5,10. Takto vymedzuje princíp Zákonník práce. Tento príspevok v tomto rozsahu je aj v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) ZDP daňovým výdavkom.

Stravovacia poukážka a jej hodnota zostala nezmenená. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12, teda 75 % z hodnoty 5,10 EUR.

Finančný príspevok po novom

     Novinkou je poskytnutie stravovania prostredníctvom finančného príspevku. Podľa starých pravidiel takýto finančný príspevok mal limitované možnosti vo vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnancovi. Od 1.3.2021 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak

a) povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,

b) zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, iného stravovacieho zariadenia,

c) zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,

d) ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo u tretej osoby bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

     Tieto podmienky hovoria o povinnosti poskytnúť finančný príspevok, teda iný variant stravovania nie je. Avšak Zákonník práce rieši právo výberu zamestnanca v prípade, ak zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a ak nejde o prípady uvedené písm. a) až d), kedy sa povinne poskytuje finančný príspevok, potom zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom výber medzi

  1. zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo
  2. poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

     Teda finančný príspevok sa netýka zamestnávateľov, ktorí zabezpečujú stravovanie cez vlastné stravovacie zariadenie alebo v inom zmluvnom stravovacom zariadení, ak teda nejde o povinné výnimky na poskytnutie finančného príspevku.

Časový úsek výberu stravovania cez stravovacie poukážky alebo finančný príspevok

     Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. To znamená, že časový test 12 mesiacov sa odvíja odo dňa výberu spôsobu stravovania cez stravovaciu poukážku alebo finančný príspevok.

     Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie.

Výška finančného príspevku

     Ak zamestnávateľ má kombináciu poskytovania stravovania a poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 ZP (55 % hodnota jedla – max 55 % zo stravného od 5-12 hodín), potom suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva  štandardným spôsobom,  najmenej však  55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky ( 75 % zo stravného od 5 do 12 hodín – momentálne z 5,10 EUR).

     Ak zamestnávateľ neposkytuje finančný príspevok štandardným spôsobom z hodnoty poskytnutej stravy, potom  suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 podľa zákona o cestovných náhradách.

     Má ísť v podstate o rovnaký princíp príspevku, ktoré zamestnanec dostáva buď k poskytovanej stravy alebo stravovacej poukážky, pričom to dostane vo finančnej forme.

Príklad:

Zamestnávateľ poskytuje stravovanie len  prostredníctvom finančného príspevku, čo je v súlade ZP. V akej výške musí zamestnávateľ poskytnúť finančný príspevok a od kedy?

Riešenie:

Zamestnávateľ musí poskytnúť finančný príspevok vo výške min 55 % z hodnoty minimálnej stravovacej poukážky (75 % z 5,10 EUR), čo je hodnota 55 % z 3,83 EUR, čo je hodnota 2,11 EUR a maximálne príspevok 55 % z 5,10 EUR, čo je hodnota 2,81 EUR.

     Nárok na príspevok vzniká od 1.3.2021, pričom povinnosť vyplácať tento finančný príspevok vzniká odo dňa výberu tohto modelu stravovania, teda ak sa na tom dohodli od 15.3.2021 tak to bude od 15.3.2021, pričom musí zachovať tento model po dobu 12 mesiacov. Podmienky výberu a realizácie vyplácania finančného príspevku si upraví zamestnávateľ napr. vnútorným predpisom. Logicky budú smerovať výber financovania stravovania k prvému dňu kalendárneho mesiaca, aby nedochádzalo k zbytočným komplikáciám.

Poznámka:

     Tento rozsah finančného príspevku platí pre rok 2021 bez ohľadu na formu zabezpečovania stravovania u zamestnávateľa, pričom ak by poskytoval vyššiu hodnotu príspevku ako je minimálna hranica 2,11 EUR, napr. by boli zamestnanci, ktorý si uplatňujú formu stravovacích poukážok a tým by prispieval 2,50 EUR, potom musí prispieť rovnakým finančným príspevkom pre zamestnanca, ktorý má naň nárok, teda nemôže mu poskytnúť nižšiu hranicu. Teda zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi s finančným príspevkom 2,11 EUR, a ten kto poberá stravovaciu poukážku bude poskytovať 2,50 EUR.

Daňové hľadisko

     Rovnaká novela ZDP 76/2021 Z. z, upravuje princíp príspevku na stravovanie. Naďalej stravovanie je u zamestnanca oslobodené od dane z príjmov, čo definuje § 5 ods. 7 písm. b) ZDP. Zmena spočíva v tom, že sa upravil text k finančnému príspevku, ktorý bol daňovo oslobodený len ak to bolo potvrdené špecializovaným lekárom. Od 1.3. 2021 je od dane oslobodený príjem v hodnote stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa § 152 ZP. V tomto prípade by mal nastať rozdielny pohľad na zabezpečené stravovania a finančného príspevku. Kým finančný príspevok je oslobodený v celom rozsahu podľa ZP, tak ako je to popísané vyššie (teda bavíme sa o 55 % hodnoty jedla, 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky a maximálne 55 % zo stravného od 5 do 12 hodín), tak ak je zabezpečená strava na pracovisku, ta je oslobodená v celom rozsahu pre zamestnanca bez ohľadu na výšku poskytnutého jedla.

     U zamestnávateľa ide o daňový výdavok tak ako platilo doteraz v § 19 ods. 2 písm .c)  piaty bod ZDP. Teda príspevok na stravovanie alebo finančný príspevok je daňovo uznaný ak sa poskytuje v súlade s § 152 ZP, vyššia hodnota príspevkov nie je daňovým výdavkom, ak nie sú splnené podmienky § 19 ods. 1 ZDP, teda išlo by o benefit pre zamestnanca, ktorý sa mu zdaní.

Poznámka:

     Naďalej platí, že poskytnutie stravovacej poukážky, ako aj finančného príspevku by malo byť poskytnuté vopred aby zamestnanec sa mohol stravovať, inak to narúša princíp daňového výdavku u zamestnávateľa (pôjde o nedaňový výdavok).

Účtovanie finančného príspevku