Stravovanie podnikateľa a daňový výdavok

27. mája 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

     Fyzická osoba podnikateľ, takisto môže riešiť z daňového hľadiska výdavky na stravovanie ako daňový výdavok. Tieto skutočnosti vyplývajú z  § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Takto daňový výdavok môže  uplatniť len daňovník s tzv. aktívnymi príjmami, t. j. s príjmami z podnikania a z v inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak pri týchto prímoch uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, a daňovo sa deklarujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Teda výdavky na stravovanie nemôže uplatniť fyzická osoba z príjmami

– podľa § 6 ods. 3 ZDP (prenájom nehnuteľnosti)

– podľa § 6 ods. 4 ZDP (pasívny licenčný príjem)

     Zároveň platí, že daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP má nárok na uplatnenie si výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku (vrátane soboty, nedele resp. dní pracovného pokoja, počas ktorých vykonáva podnikateľskú resp. inú samostatnú zárobkovú činnosť), najviac v rozsahu a výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 – 12 hodín (podľa zákona o cestovných náhradách). 

     Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak:

1. si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta           pravidelného výkonu činnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP),
2. mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti (podľa § 5 ZDP).

     Daňovník dosahujúci príjmy v súlade s § 6 ods. 1 a 2 ZDP si tak môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky vo výške 5,10 € za každý odpracovaný kalendárny deň. V tomto prípade sa na daňovníka nevzťahuje § 152 Zákonníka práce, preto je stanovená len maximálna výška výdavkov a to v nadväznosti na zákon o cestovných náhradách. Preukázať vynaložené výdavky na vlastné stravovanie musí daňovník účtovným dokladom, ktorým deklaruje:

1. nákup stravovacích poukážok;

2. nákup hotového jedla v reštaurácií, bufete, predajni potravín a pod.;

3. nákup potravín potrebných na prípravu hotového jedla.

     Nákup stravovacích poukážok daňovníkom dosahujúcim príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP je daňovým výdavkom iba v prípade, že ich nakúpi vopred. Pri spätných nákupoch nie je splnená podmienka preukaznosti výdavku, nakoľko preukázať stravovanie za uplynulé dni už nie je možné. Teda platí obdobne ako pri zamestnávateľovi. Daňovník z príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP teda neaplikuje princíp finančného príspevku, tak ako to platí pre zamestnávateľa a zamestnanca. 

      Samozrejme je nutné prízvukovať aj fakt, že daňovým výdavkom je výdavok preukázateľne vynaložený na zabezpečenie, udržanie a dosiahnutie zdaniteľných príjmov, o ktorých účtuje alebo ich eviduje, ak zákon neustanovuje inak (§ 2 písm. i) ZDP). Teda aby boli výdavky na stravovanie daňovo uznané musí fyzická osoba preukázať, že v predmetnom dni vykonával činnosť podnikania alebo samostatne zárobkovú činnosť, pretože tak ako je vyššie spomenuté SZČO môže uplatniť výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň teda aj soboty, nedele, sviatky ak skutočne vykonával podnikanie. 

Príklad:

     Živnostník si v máji 2021 kúpil stravovacie poukážky za kalendárne dni, ktoré odpracoval ešte v mesiacoch marec až apríl 2021. Je možné výdavky (náklady) vynaložené na nákup stravovacích poukážok za už uplynulé obdobie považovať za daňové výdavky?

Riešenie: 

     Nie, takto vynaložené výdavky (náklady) na vlastné stravovanie podnikateľa nie je možné považovať za daňové výdavky. Pre uplatnenie daňových výdavkov musí byť splnená podmienka, že sa stravovacie poukážky zakúpia vopred a nie pozadu. 

Príklad:

     Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si zakúpil v januári 2021 celkom 240 stravovacích poukážok v hodnote 4 eura za jednu poukážku u sprostredkovateľa stravovania na zabezpečenie svojho stravovania v roku 2021.  Môže si výdavok na nákup týchto stravovacích poukážok vo výške 960  eur zahrnúť do daňových výdavkov za rok 2021?


Odpoveď:

     Daňovníkovi vzniká nárok na výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň v roku 2021 vo výške 5,10 za deň. Aby mohol zahrnúť daňovník nákup v celom rozsahu do daňových výdavkov, musí preukázať v roku 2021, že odpracoval 240 dní. Ak by napr. odpracoval len 200 dní, potom si môže zahrnúť do daňových výdavkov len stravovanie vo výške 800 eur. 

Poznámka:

     Pre daňové účely je rozhodujúce hodnota daňového výdavku 5,10 eur na odpracovaný deň. Teda daňovník môže aj kombinovať viaceré hodnoty stravovacích poukážok, napr. zakúpil 4 eurové a potom dokúpil do výšky 5,10 eur aby mohol uplatniť plný nárok, ktorý umožňuje zákon.