Novela zákona o DPH od 1.7.2021, časť predaj tovaru na diaľku

18. júna 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

Od 1.7.2021 dochádza k významným zmenám v oblasti predaja tovaru z pohľadu DPH a cieľom novely je nastavenie nových pravidiel spojených s predajom tovaru na diaľku na území EÚ a dovoz tovaru z tretích štátov do EÚ pre zákazníkov. Takisto novela nastavuje nové pravidlá z pohľadu používania digitálnych platforiem na predaj tovaru z tretích štátov na území EÚ. K tomu sa novelizujú pravidlá aj oslobodenia tovaru pri dovoze pre zákazníka. Toto pravidlo zaniká a dodávky pri dovoze budú predmetom zdanenia, pričom únia zaviedla pravidlo oslobodenia zásielok s vlastnou hodnotou do 150 EUR ako zásielky oslobodené od cla.  Budú teda podliehať len výberu DPH.
Pojem „predaj tovaru na diaľku“ nahrádza pojem „zásielkový predaj“ a nastáva zásadný rozdiel posudzovania obratu. 

Definícia pojmu „predaj tovaru na diaľku“ a „dovoz tovaru z tretích štátov

Od 1.7.2021 sa menia kompletne princípy vymedzenia pojmu „zásielkový“ predaj, ktorý sa už pre účely obchodovania s tovarom v rámci EÚ nebude používať. Nový pojem, ktorý sa zavádza je pojem „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“, pričom tieto pojmy sa zavádzajú od 1.7.2021 do § 14 ZoDPH (skratka pre zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov).

 
Definícia „predaja tovaru na diaľku“ na území EÚ znie:

 „Predajom tovaru na diaľku na území Európskej únie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, 6aaa) z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, ak:

1. sa dodanie tovaru uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,

2. dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet,“

     Pri skúmaní predmetnej definície je nutné pochopiť základné pojmy, aby došlo k splneniu     podmienok „predaja tovaru na diaľku na území EÚ“ a to:

a) Pohyb tovaru je z jedného členského štátu na územie iného členského štátu v rámci       Európskej únie, napr. z územia SK do CZ. Teda musí dôjsť k prekročeniu hranice,

b) Tovar musí byť prepravený dodávateľom alebo na jeho účet. Táto podmienka je splnená aj vtedy, ak dodávateľ zasahuje do prepravy nepriamo. Podstatou predaja tovaru na diaľku je priradiť prepravu k dodávateľovi.

Zákon teda používa aj prípad ak ide o nepriame zasahovanie čo je definované v     článku 14 Smernice 2006/112 ES a vo vykonávacom nariadení v článku 5a č. 2019/2026:

  1. ak dodávateľ zadal odoslanie alebo prepravu tovaru ako subdodávku tretej strane, ktorá tovar doručuje nadobúdateľovi,
  2. ak odoslanie alebo prepravu tovaru zabezpečuje tretia strana, avšak úplnú alebo čiastočnú zodpovednosť za doručenie tovaru nadobúdateľovi znáša dodávateľ,
  3. ak dodávateľ fakturuje nadobúdateľovi prepravné poplatky a vyberá ich od neho a ďalej ich postúpi tretej strane, ktorá zabezpečí odoslania alebo prepravu tovaru,
  4. ak dodávateľ akýmikoľvek prostriedkami propaguje u nadobúdateľa doručovateľské služby tretej strany, zabezpečí kontakt medzi nadobúdateľom a treťou stranou alebo iným spôsobom poskytuje tretej strane informácie potrebné na doručenie tovaru nadobúdateľovi.
         Tovar sa však nepovažuje za odoslaný alebo prepravený prostredníctvom dodávateľa alebo na jeho účet, ak si nadobúdateľ prepravuje tovar sám alebo ak nadobúdateľ zabezpečuje doručenie tovaru treťou osobou a dodávateľ ani priamo ani nepriamo nezasahuje do toho, aby zabezpečil odoslanie alebo prepravu tohto tovaru alebo aby pomohol s organizovaním odoslania alebo prepravy tohto tovaru.

c) Zákazník musí byť buď v postavení nezdaniteľnej osoby alebo ide o zdaniteľnú osobu, ktorá neprekročila hodnotu tovaru za kalendárny rok podľa § 11 ods. 4 ZoDPH. V tomto prípade by bolo veľmi nepraktické, až nemožné, pre slovenského predajcu (napr. eshop) skúmať takéto okolnosti samé o sebe a preto je vhodné aplikovať pravidlá nariadenia EU č. 282/2011, kde sa zaviedlo, že ak si odberateľ neobjedná tovar od IČDPH a dodávateľ nedisponuje inými informáciami, pre účely dodania sa považuje zákazník za nezdaniteľnú osobu, čo vyplýva z článku 5d Nariadenia 2019/2026, ktoré dopĺňa a mení vykonávacie nariadenie EU č. 282/2011,

d) Dodanie nového dopravného prostriedku a dodanie tovaru s montážou a inštaláciou, kedy sa takéto dodanie nepovažuje za dodanie tovaru na diaľku na území EÚ,

e) Pojem predaja tovaru na diaľku na území EÚ sa nepoužije pre predaj tovaru maržovým spôsobom podľa § 66 ZoDPH. V tomto prípade platí štandardný model zdanenia štátu, kde sa tovar dodáva (kde začína preprava – § 13 ods. 1 ZoDPH).

Rozdiely medzi súčasným modelom do 30.6. a novým modelom predaja tovaru do EÚ

  1. Hlavná a zásadná zmena sa týka sledovania obratu na účely registrácie pri predaji tovaru na diaľku a zásielkovým predajom. Druhá hlavná zmena sa týka možnosti platenia DPH, ktorá je splatná v členskom štáte spotreby,
  2. Podmienky obratu sú definované v materiáli (sleduje sa obrat do 10 000 EUR vrátane za kalendárny rok v súčte spolu s digitálnymi službami v rámci dodávok v celej EÚ. Momentálne sa zásielkový predaj skúma individuálne pre každý štát zásielky, kde hranica obratu je 35 000 EUR za kalendárny rok (niektoré štáty majú viac),
  3. V prípade prekročenia tohto obratu má platiteľ DPH dve možnosti a to registrovať sa v štáte spotreby alebo využiť osobitnú úpravu OSS (§68b). V prípade zásielkového predaja pri dosiahnutí obratu sa musí predávajúci registrovať v štáte, kde sa zásielka stala predmetom zdanenia z dôvodu prekročenia obratu.