Virtuálne meny z daňového hľadiska u FO-nepodnikateľa

12. októbra 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

Daňové hľadisko:
Zaviedol sa pojem „predaj virtuálnej meny“ v § 2 písm. ai ZDP, pričom daňovník je povinný takto postupovať pri podaní daňového priznania od 1.10.2018 (§ 52zs). Predajom virtuálnej meny sa rozumie výmena virtuálnej meny za:
1. majetok,
2. inú virtuálnu menu,
3. poskytnutie služby alebo
4. odplatný prevod virtuálnej meny.
Zdaňovanie príjmu sa odvíja od toho či ide o podnikateľskú činnosť alebo ide o činnosť fyzickej osoby nepodnikateľa.
FO – nepodnikateľ
Do § 8 ods. 1 písm. t) sa za definoval príjem z predaja virtuálnej meny. Treba vnímať skutočnosť ako je definovaný pojem príjem z predaja, pretože to nie je len výmena virtuálnej meny za inú menu, ale aj za majetok a službu.
V § 8 ods. 17 sa doplnilo, že príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny. To znamená, že samotná ťažba virtuálnej meny u nepodnikateľa nie je predmetom dane. Predmet dane nastáva až predajom tejto virtuálnej meny.
Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) u FO nepodnikateľa je teda príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny
a) za majetok,
b) za inú virtuálnu menu alebo
c) za poskytnutie služby
Režim zdaniteľného príjmu sa uplatní spôsobom podľa § 17 ods. 43, teda ocenenia ku dňu výmeny.
Ak bol majetok, z ktorého plynú príjmy podľa odsekov 1 a 2 (hnuteľné veci, nehnuteľnosti…), nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu, pri ocenení výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov sa postupuje spôsobom uvedeným v § 25b odsek 1, teda spôsobom ocenia nadobudnutia virtuálnej meny.

Príklad č. 1
Fyzická osoba nepodnikateľ vyťažil 2 Bitcoiny. Vyplýva z tejto skutočnosti nejaký daňový dopad?
Riešenie:
V tomto prípade fyzická osoba nemá predmet dane na účely zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 2
Fyzická osoba nepodnikateľ vyťažil 2 Bitcoiny. V roku 2021 tieto Bitcoiny vymenil za menu euro v hodnote 90 000 eur. Aké to má daňové dopady pre FO nepodnikateľa a aký výdavok môže použiť pre účely ZDP?
Riešenie:
Keďže ide o predaj virtuálnej meny získanej ťažením, v taktom prípade podľa § 25b ZDP nemá ako uplatniť ocenenie virtuálnej meny na vstupe, pretože nenadobudol menu ani obstaraním ani výmenou za inú virtuálnu menu. V takomto prípade sa uplatní zdaniteľný príjem v čase realizácie obchodu teda získaním 90 000 EUR vstúpi fyzickej osobe do základu dane.

Príklad č. 3
Fyzická osoba nepodnikateľ kúpil dva Bitcoiny v roku 2016 za 15 000 eur. V roku 2021 tieto Bitcoiny vymenil za inú virtuálnu menu. Aké to má daňové dopady pre FO nepodnikateľa a aký výdavok môže použiť pre účely ZDP?
Riešenie:
V tomto prípade sa uplatní režim dosiahnutia zdaniteľného príjmu v momente výmeny Bitcoinov za inú virtuálnu menu, pričom na ocenenie sa použije trhová cena inej virtuálnej meny na burze virtuálnych mien. Ak nadobudnutá iná virtuálna mena v danom momente mala hodnotu 80 000 EUR, potom FO nepodnikateľ dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 80 000 EUR, pričom ako výdavok uplatní ocenenie Bitcoinov obstarávacou cenou vo výške 15 000 EUR a čiastkový základ dane bude vo výške 65 000 EUR.


Poznámka:
Ak by následne vymenila túto inú virtuálnu menu za inú menu, eurá, majetok alebo služby, potom v momente výmeny dosiahne zdaniteľný príjem v čase výmeny tak ako je vyššie popísané a ako výdavok použije ocenenie v hodnote 80 000 EUR (k pomeru výmeny).
Poznámka:
Ak by sa virtuálna mena používala na kúpu majetku alebo prijatie služby, postupuje sa tak, že zdaniteľný príjem dosiahne z hodnoty získaného majetku alebo služby. Napr. za dva Bitcoiny kúpy FO byt v nejakej lokalite, kde trhová hodnota Bitcoinu je 120 000 EUR. To je jeho zdaniteľný príjem a výdavok uplatní hodnotu 80 000 EUR. Byt následne bude v prípade jeho predaja ocenený hodnotou 120 000 EUR.