Pravidlá zdaňovania príspevkov na stravovanie pre zamestnancov od 1.1.2022

13. decembra 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

  Dovoľte nám informovať Vás o zmenách súvisiacich s prijatím novely zo dňa 26.10.2021, ktorou sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2022.

     To čo bolo navrhované a plánované neprešlo a preto by sme Vás radi informovali ohľadne zmien, ktoré reálne nastanú od 1.1.2022

Novela daňovo „zrovnoprávňuje“ každú z foriem zabezpečenia stravy resp. jej finančného krytia:

• hodnotu stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku;

• hodnotu stravy v rámci stravovania zabezpečeného prostredníctvom iných subjektov

(tzv.gastrolísky);

• finančný príspevok na stravovanie.

     V súčasnosti zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancov inou formou ako je finančný príspevok a prispievali zamestnancom na stravu sumou vyššou ako je 2,81 EUR (55% zo sumy stravného platného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín) boli tieto príspevky pre zamestnanca príjmom od dane a odvodov oslobodeným. Z prijatej novely vyplýva, že na poskytovanie stravy zamestnávateľom, ktorá bude oslobodená od dane pre zamestnanca sa bude vzťahovať strop, ktorým je suma stravného ustanovená na kalendárny deň pre časové pásmo 5-12 hodín – v súčasnosti 2,81 EUR v súlade so Zákonníkom práce. Toto bude platiť pre všetky formy stravovania teda

  • Cez vlastné stravovacie zariadenie
  • Cez zmluvne dojednaného poskytovateľa stravovania
  • Cez stravovacie poukážky
  • Prostredníctvom finančného príspevku

Od nového roku upozorňujeme na skutočnosť, že jednotením princípu pre stravovanie a finančného príspevku, ak zabezpečujete zamestnancom stravovanie nad rozsah zákonného príspevku (momentálne 2,81 EUR) a príspevku zo sociálneho fondu, potom takýto príspevok v roku 2022 už nebude oslobodený od dane z príjmov u zamestnanca. Preto chceme, aby ste sa na prípadné zmeny vo Vašom stravovaní z pohľadu zdanenia pripravili. 

Príklad:

     Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom gastrolístky v hodnote 4,-EUR, pričom zamestnanec si nič nedopláca. Zákonný príspevok je 2,81 EUR a príspevok zo SF je 0,19 EUR. Jedno euro dopláca spoločnosť z vlastných zdrojov. Aký to bude mať dopad pre zamestnanca?

Riešenie:

     Od 1.1.2022 bude príspevok vo výške 1,-EUR podliehať zdaneniu u zamestnanca, pričom ak sa dohodne takýto príspevok vo vnútornom predpise, pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve pôjde u zamestnávateľa o daňový výdavok. Po novom však je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500,-EUR za kalendárny rok v súlade s § 5 ods 7 písm o) Zákona o dani z príjmu v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak poskytne zamestnávateľ nepeňažné plnenie a neuplatní si daňový výdavok. 

SZČO a stravovanie

Od 1.1.2022 nebude musieť SZČO z príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 preukazovať stravovanie. Avšak novela obmedzí výšku daňového výdavku na hodnotu 55 % zo stravného od 5 – 12 hodín. Pravidlo daňového výdavku bude naďalej riešiť ustanovenie § 19 ods. 2 písm .p) ZDP.

Príklad:

SZČO deklaruje že odpracoval 300 dní. Jeho daňovým výdavkom v roku 2022 bude suma 300 x 2,81 EUR.

Poznámka:

V roku 2022 sa uvažuje zo zvýšením stravného na 5,40 EUR v pásme od 5-12 hodín. Teda na základe tejto skutočnosti to samozrejme budeme zohľadňovať pri výpočte roku 2022.