Výdavky na testovanie na COVID 19 a daňová uznateľnosť

4. februára 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

 Vláda na svojom zasadnutí dňa 27.1.2021 sa uzniesla na schválení zmien v oblasti daňovej uznateľnosti testovania zamestnancov a blízkych osôb. Ide o nové ustanovenie podľa § 24ab zákona č. 67/2020 Z. z. (lex korona), kde sa doplnilo, že počas obdobia pandémie  sú daňovým výdavkom podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších (ďalej len „ZDP“) prepisov aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie

a) zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti podľa § 115 až 117 Občianskeho zákonníka

b) daňovníkom s príjmami podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,

c) daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania. Ide o osoby, ktoré sa v rámci testovania nachádzajú v podniku daňovníka a plnia pokyny prevádzkovateľa podniku podľa jeho zadania a objednávok.

     Suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom, za účelom vykonania testovania na ochorenie COVID-19 vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca podľa § 5 ZDP.

     Novelou zákona lex korona sa dosiahla daňová uznateľnosť výdavkov bez zdanenia na strane zamestnanca. Účinnosť zákona nastane jeho vyhlásením v Zbierke zákonov, pričom sa aplikuje na obdobie pandémie (mimoriadnej situácie) aj za rok 2020. V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020 alebo vydal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t.j. vystaví opravné ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti alebo opravné potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020.