Uvádzanie príspevkov, ošetrovného a PN v daňových priznaniach FO za účelom dosiahnutia minimálnej hodnoty na uplatnenie nároku na daňový bonus (6 násobok minimálnej mzdy)

25. februára 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

Mimoriadna situácia si vyžiadala aj riešenia ohľadne minimálneho zdaniteľného príjmu na účely uplatnenia daňového bonusu podľa § 33 ZDP, kde zákon vyžaduje minimálnu hranicu zdaniteľného príjmu vo výške 6 násobku minimálnej mzdy. Zdaniteľný príjem je ten, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený.
     Pri uplatnení daňového bonusu sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy považuje za zdaniteľné príjmy aj

a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce (§ 54 ods. 1 písm. e) zákona     č. 5/2004  Z. z. o zamestnanosti – prvá pomoc,

b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

c ) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, napríklad § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

d )prijaté ošetrovné podľa rovnakého princípu ako v bode c)

Ustanovenie sa uplatní u daňovníka:

a) s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak nedosiahol zdaniteľné príjmu zo svojej činnosti, na príjmy

  1. dotácii z prvej pomoci a v pôsobnosti MK na preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020
  2. na ošetrovné a PN počas pandémie preukázateľné prijaté od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,

b) Ak ide o zamestnanca z príjmami podľa § 5 ZDP sa prihliadne  na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31. januára 2021. Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového   podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy 6 násobku minimálnej mzdy, je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu, pričom zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada

Vyšlo aj doplňujúce poučenie k danej problematike ako to uvádzať v daňovom priznaní.

Daňové priznanie FO typ A

     V prípade, ak daňovník uplatní postup pre účely daňového bonusu podľa § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 47/2021 Z. z. zároveň rozpíše poskytnuté príspevky, ktoré započítal do zdaniteľných príjmov pre účely daňového bonusu v oddiele IX. – miesto na osobitné záznamy daňovníka, a to v členení:

*) uvedie sa konkrétny druh poskytnutého príspevku, tak ako sú vymedzené v § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 47/2021 Z. z.“

Daňové priznanie fyzických osôb typ B

     Tieto osoby to budú uvádzať v III. oddiele v časti textu k vyplneniu riadku 34 a v IX. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ a to v členení:

*) uvedie sa konkrétny druh poskytnutého príspevku, tak ako sú vymedzené v § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 47/2021 Z. z.“