Dotácie a účtovno-daňový dopad – úprava v základe dane

4. februára 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

     Účtovanie dotácii rieši § 52a opatrenia MF SR č. 23054/2002-92. Základným princípom dotácii ak sa viažu k nákladu je neutralizačný princíp, čo znamená, že

 1. Dotácia sa účtuje do výnosov v čase vzniku nákladu, na ktorý bola poskytnutá alebo v pomernej výške v akej bola poskytnutá na krytie nákladov. Následne je dotácia súčasťou základu dane  v rozsahu daňového výdavku, ak kryje daňový výdavok.
 2. Dotácia sa účtuje do výnosov vo výške účtovných odpisov alebo  v pomernej výške účtovných odpisov, ak dotácia bola poskytnutá len v určitom rozsahu. Z daňového hľadiska sa aplikuje následne pri tomto majetku § 17 ods. 3 písm. f) ZDP, teda dotácia ide o základu dane v rozsahu daňových odpisov.

Ak dotácia nie je viazaná na vznik určitého nákladu, účtuje sa do výnosov v čase vzniku nároku a je zdaniteľným príjmom

Príklad:

     Spoločnosť dostala dotáciu na kúpu stroja, ktorý je zaradený v druhej odpisovej skupine na dobu 6 rokov. Dotácia bola vo výške 50 % hodnoty stroja poskytnutá v roku 2020 a to v hodnote 10 000 eur (hodnota stroja 20 000 eur – obstarávacia  cena). Stroj bol zaradený do užívania od 1.7.2020. Spoločnosť si určila odpisový plán na 8 rokov. V roku 2015 zúčtovala nasledujúce skutočnosti:

Daňový odpis v roku 2020 je 1666,67 eur .

Daňové hľadisko:

     Postupuje sa podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP. Dotácia sa zahrnie do základu dane vo vzťahu k daňovému odpisu podľa percentuálnej výšky v akej bola poskytnutá na obstaranie DHM.

Dotácie v období pandémie

     Počas pandémie koronavírusu štát pristúpil k viacerým formám podpory pričom hlavnými boli:

 1. Dotácie na udržanie zamestnania (§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti) v pôsobnosti Ministerstva práce
 2. Dotácie na podporu umelcov s dielne Ministerstva kultúry (§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020)
 3. Dotácie na nájomné v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva č. 155/2020 Z. z.
 1. Dotácie na udržanie zamestnanosti a kultúra (žiadosti sa podávajú cez www.slovensko.sk)

Ide o dotácie, ktoré sú z dielne Ministerstva práce a Ministerstva kultúry.  Princíp je naviazaný buď

 1. Na úhradu nákladov na mzdy v čase prekážok v práci (opatrenie č. 1, 3a)
 2. Dotácia na pokles tržieb (opatrenie č. 2, 3b a 4)

Daňové hľadisko:

     Novelou zákona o dani z príjmov sa do § 9 ods. 2 písm. d) – pre fyzické osoby (aj SZČO) a § 13 ods. 2 písm. k) ZDP – pre právnické osoby  sa oslobodzujú od zdanenia plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti u daňovníka. Teda dotácie na udržanie zamestnanosti sú dotácie, ktoré sa oslobodia od dane ale na druhej strane sa musí vylúčiť zo základu dane výdavok, na ktorý boli poskytnutý. Finančná správa zastáva názor, že vylúčenie nákladu z daňových výdavkov sa uplatní aj v prípade nepriamych dotácii, teda na pokles tržieb, pretože účelom dotácie je udržanie pracovných miest.

     Rovnakým princípom sa daňovo posúdi aj dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry na podporu umelcov.  Pre FO to upravuje § 9 ods. 2 písm. j) ZDP.  Ide o dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.

Príklad:

     Daňovník SZČO dostal od štátu v rámci prvej pomoci dotáciu v hodnote 2352 eur (fikcia). Ako bude postupovať v prípade podania daňového priznania typu B ak uplatňuje paušálne výdavky?

Riešenie:

    Keďže ide o príjem oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. k) ZDP, tento príjem sa nezahrnie do daňového priznania. Paušálne výdavky sa uplatnia len z hodnoty zdaniteľného príjmu SZČO. Na druhej strane finančná správa opätovne vo svojich názoroch deklaruje, že ak sa dotácia použije napr. na úhradu poistného SZČO, potom aj toto poistné má byť vylúčené zo základu dane daňovníka.

Dotácia na nájomné

    Štát schválil novelu č. 155/2020 Z. z., ktorým sa doplnil zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetom navrhovaných zmien je vytvorenie dotačného rámca na poskytovanie dotácie pre nájomcov nehnuteľností, ktorí museli kvôli ochoreniu COVID-19 zatvoriť svoje prevádzky a nájomné svojim prenajímateľom boli povinní platiť aj keď tieto nehnuteľnosti nemohli využívať. Tento princíp sa vzťahuje aj na princíp podnájomných vzťahov.

     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) môže na základe § 13c zákona o poskytovaní dotácií poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného, ak užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 znemožnené uzavretím predmetu nájmu alebo prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo boli podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Aké podmienky musia byť splnené na poskytnutie takejto dotácie na nájomné:

 1. Dotácia sa týka tých nájomných vzťahov (vrátane nájmov majetku štátu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára 2020, ktorých predmetom je miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností určené rozhodnutím stavebného úradu na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo trhové miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťahy, ktorých predmetom je nájom stavieb alebo pozemkov a takisto nájmom tykajúcich sa ubytovania
 2. Posudzuje sa právny stav nájomnej zmluvy pred 12.3.2020, teda na zmeny po tomto období v nájomnej zmluve sa neprihliada (dôvodom môže byť napr. aby nedošlo k umelo navýšeniu nájomného)
 3. Žiadať môže právnická osoba ako aj fyzická osoba, pričom môžu mať postavenie podnikateľa j nepodnikateľa. Teda dotácia sa nevzťahuje len na podnikateľov, keďže prenajímať môžu aj fyzické osoby nepodnikatelia ( z daňového hľadiska § 6 ods. 3 ZDP) alebo aj právnické osoby, ktoré nemajú postavenie podnikateľa.

Aká výška môže byť poskytnutá?

     Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie  a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.

     Teda v súkromno-právnych vzťahoch je na dohode medzi prenajímateľom a nájomcom aká výška zľavy sa poskytne, od toho sa odvíja následne aj výška poskytnutej dotácie. Pre nájomcu je ideálny model 50 % zľavy (maximálnej podľa zákona), pričom prenajímateľ znáša 50 % zľavu, teda dostane uhradené cez dotáciu výšku 50 % nájmu. Preto v praxi môžu nastať spory ohľadne poskytovania zliav, keďže pre prenajímateľa je to finančne náročnejšie.

     Pokiaľ neposkytol prenajímateľ nájomcovi 50 % výšku zľavy (teda buď žiadnu alebo menej), zákon upravuje povinnosti splácania nájomného nájomcov voči prenajímateľovi za obdobie sťaženého užívania uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020. Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí  zľavy a nájomca už zaplatil nájomné, potom môže uplatniť postup podľa § 13c ods. 18 zákona a to tak, že môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Kto žiada o dotáciu?

     Novela zákona síce rieši dotáciu na nájomné pre nájomcu, teda  príjemcom dotácie na úhradu nájomného je samotný nájomca, o dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj vlastný účet. V nájomných vzťahoch uzatváraných podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) sa za prenajímateľa považuje Slovenská republika, zastúpená príslušným správcom majetku štátu (ďalej len „správca“).

     Treba si však uvedomiť, že v hodnote dotácie nie sú zahrnuté úhrady za plnenia obvykle spojené s užívaním predmetu nájmu. Preto povinnosť nájomcu uhradiť vyčíslené prevádzkové náklady (uhrádzané napr. vo forme zálohovej platby) ostáva zachovaná aj napriek žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného. Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj úhrady za plnenia, a nie je možné ich oddeliť od samotného nájomného, zákon predpokladá, že úhrady za plnenia tvoria 5 % z výšky nájomného. V tomto prípade sa za nájomné teda pokladá 95 % takto dohodnutej výšky nájmu.

Ako sa žiada o dotáciu?

     Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva na svojom webovom sídle. Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu. Všetky dôležité informácie k podaniu žiadosti nájdete na  https://najmy.mhsr.sk/navody.html. Podľa tejto stránky bolo možné podať žiadosti do 30.11.2020.

Ako o dotácii na nájomne účtovať?

     Toto je najhorúcejšia téma pre účtovníkov v tomto období, keďže táto dotácia je špecifická a postupy účtovania ani daňový zákon zatiaľ tieto skutočnosti neriešia. Za momentálne platného stavu je nutné vychádzať z podstaty dotácie. Dotáciu síce žiada prenajímateľ ale v mene nájomcu na svoj účet, čo znamená, že dotácia je poskytnutá nájomcovi ale prijíma ju prenajímateľ. Z tejto logiky by malo byť účtované o tejto dotácii nasledovne:

U nájomcu:

Z daňového hľadiska bude dotácia zdaniteľným príjmom. Táto dotácia nie je súčasťou oslobodenia, pretože nejde o dotáciu v pôsobnosti zákona č. 5/2004 Z. z. Teda sa aplikujú bežné princípy.

U prenajímateľa