Dobropisy a ťarchopisy od 1.1.2021 zo zavedením novinky vrátenia DPH z nevymožiteľnej pohľadávky

10. decembra 2020
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

Dobropisy a ťarchopisy od 1.1.2021 zo zavedením novinky vrátenia DPH z nevymožiteľnej pohľadávky

Od 1.1.2021 dochádza k zmene obsahu kontrolného výkazu ako aj riadkov daňového priznania. V tejto časti k novele zákona o DPH sa práve budeme zaoberať zmenami, ktoré sa budú týkať opravy základu dane po novom ako aj novinke opravy dane z nevymožiteľnej pohľadávky.

Oprava základu dane u platiteľa, ktorý uskutočnil dodávku ( §25) – DPH

V praxi je nutné rozlišovať medzi opravou základu dane, ktorá je zákonom riešená ako objektívny skutkový stav po vzniku daňovej povinnosti a opravou z dôvodu zjavných omylov či už matematických alebo logických. Na opravu sa viaže aj inštitút § 71 ods. 2 zákona o DPH, kde je uvedené, že doklad o oprave základu dane sa považuje za faktúru, ak sa na ňu výslovne vzťahuje, t.j. v prípade ak ide o opravu aj základu dane, je nutné aby takýto doklad obsahoval pôvodné číslo faktúry, ktorá deklaruje dodávku, ku ktorej sa vzťahuje.

Oprava základu dane patrí v rámci pravidiel daňového priznania na r. 26,27 u vyhotoviteľa dokladu a u príjemcu, ktorý je osobou povinnou platiť daň (prenos daňovej povinnosti) a u príjemcu sa uvádza oprava základu dane na r. 28.

V prípade opravy základu dane oslobodených plnení ktoré sú uvedené na r. 15,16 a 17 daňového priznania opravy vstupujú do týchto riadkov daňového priznania.

V rámci kontrolného výkazu sa opravy základu dane uvádzajú do oddielu C ak ide o opravy základu dane k dokladom uvedených v oddieloch A (vyhotovené) a B (prijaté). Ak ide o opravu základu dane k dodávkam uvedených v oddiely D, potom sa aj opravy základu dane v kontrolnom výkaze uvádazajú v tomto oddiely.

Oddiel C

Opravné faktúry

V prípade vplyvu na daňové priznanie a uvádzanie v daňovom priznaní je nutné vnímať čo v sebe zahŕňa pojem opravná faktúra. Opravná faktúra (§ 71 ods. 2) môže opravovať

 1. Objektívnu skutočnosť, ktorá nastala po vzniku daňovej povinnosti ( § 25) – v praxi ide o opravu základu dane
 2. Subjektívne pochybenie – nesprávne uvedenie číselného alebo iného údaju na faktúre

5.1. Oprava základu dane

Oprava základu dane u platiteľa, ktorý uskutočnil dodávku ( §25)

V praxi je nutné rozlišovať medzi opravou základu dane, ktorá je zákonom riešená ako objektívny skutkový stav po vzniku daňovej povinnosti a opravou z dôvodu zjavných omylov či už matematických alebo logických. Na opravu sa viaže aj inštitút § 71 ods. 2 zákona o DPH, kde je uvedené, že doklad o oprave základu dane sa považuje za faktúru, ak sa na ňu výslovne vzťahuje, t.j. v prípade ak ide o opravu aj základu dane, je nutné aby takýto doklad obsahoval pôvodné číslo faktúry, ktorá deklaruje dodávku, ku ktorej sa vzťahuje.

Opravou základu dane sa rozumie podľa § 25 ods. 1:

 1. Úplné alebo čiastočné zrušenie dodávky alebo vrátenie tovaru. pri dodaní služby je problém opravy základu dane v prípade zrušenia dodávky služby. Problém je riešený aj v rozhodnutí NSSR č. Sžf 65/2007, kde zastal názor, že ak bola raz služba poskytnutá bez výhrad (reklamačné konanie ), potom nie je možné dodatočne zrušiť dodávku služby.
 2. Zníženie ceny po vzniku daňovej povinnosti (v praxi používaný pojem „dobropis“, zákon však tento pojem už nepozná)
 3. Zvýšenie ceny po vzniku daňovej povinnosti (v praxi používaný pojem „ťarchopis“, zákon však tento pojem už nepozná)

Zahrnutie opravy základu dane do DP a KV  pri tuzemskej dodávke

Vo všeobecností platí, že ten kto vyhotovuje doklad o oprave základu dane, zahrnie túto opravu v čase vyhotovenia dokladu čo vyplýva z § 25 ods. 3 zákona o DPH.  Je nutné podotknúť väzbu na § 73 zákona o DPH – lehota na vyhotovenie dokladu je do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, kedy nastala predmetná udalosť opravy základu dane.

Príklad

Spoločnosť vystavila: doklad o oprave základu dane dňa 5.5.2021 ako poskytnutie zľavy na dodávky tovarov pri ktorých je dodávateľ povinný platiť daň  za prvý kvartál 2021 vo výške – 500 eur bez DPH, – 100 eur DPH. Číslo pôvodnej faktúry je VFA001. Zľava sa vyhodnotila za mesiac apríl 2020

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
5.5.2021Zľava – ZD500604   
 DPH100343   
 Spolu600 32524,25C1

Zmena spočíva v riadkoch daňového priznania.

ICDPHP.č. opravnej FA alebo opravného dokladuP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneČíselný kodDruh tovaruRozdiel množstvaM.j.Oprava základu dane podľa § 25a zákonaKód Opravy
SK1020304050OP001VFA001-500-10020 %      

Poznámka:

Ak sa opravná faktúra týka viacerých pôvodných faktúr, a na faktúre nie je uvedené číslo pôvodnej FA uvádza sa nula, ak je uvedený zoznam pôvodnej FA tak a uvádza posledné číslo pôdnej faktúry.

oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze Z opravnej faktúry sa v kontrolnom výkaze uvádzajú nasledovné údaje:

 • identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, ktoré je uvedené vo faktúre,
  •  poradové číslo opravnej faktúry,
  •  poradové číslo pôvodnej vyhotovenej/prijatej faktúr,
  •  rozdiel základu dane a sumy dane v eurách, sadzba dane, rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách, druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená na dodanie tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH, prvé štyri číslice číselného kódu podľa spoločného colného sadzobníka a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená na dodanie tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH; údaje sa uvádzajú len vtedy, ak sa menia.

Zahrnutie opravy základu dane do daňového priznania pri tuzemskej dodávke pri samozdanení (u dodávateľa)

Platí, že ak je prenesená daňová povinnosť na príjemcu tovaru alebo služby podľa § 69 zákona o DPH, potom sa oprava základu dane vykoná v tom zdaňovacom období, kedy sa doklad o oprave základu dane obdrží, čo rovnako vyplýva z § 25 ods. 3.  V tomto prípade si ale rozporujú dve ustanovenia a to § 25 ods. 3 a § 53 ods. 1 (prijatie dobropisu a prenos daňovej povinnosti). U vyhotoviteľa teda nevzniká daňová povinnosť pri prenose daňovej povinnosti.

V daňovom priznaní sa údaje v DP  neuvádzajú a v kontrolnom výkaze len v prípade ak ide o prenos daňovej povinnosti uvedenej v A2 teda podľa § 69 ods. 12 písm. f až j

Príklad:

Spoločnosť dodala v januári obilniny pod kodom 1001 v hodnote 6000 eur. Odberateľ časť dodávky vrátil v hodnote 3000 eur a to 5.5.2021. Spoločnosť vyhotovila faktúru o oprave základu dane 6.6.2021 Pôvodné číslo FA VFA001. Opravná faktúra sa uvedie do zdaňovacieho obdobia kedy sa vyhotovila teda za 6/2021

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
6.6.2021Vrátenie časti dodávky3000604325Neuvádza saC1
ICDPHP.č. opravnej FAP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneČíselný kodDruh tovaruRozdiel množstvaM.j
SK1020304050OP001VFA001-3000  1001 1T

Poznámka:

Opravná faktúra u vyhotoviteľa sa uvádza do KV vždy v tom zdaňovacom období kedy  sa vystaví.

Zahrnutie opravy základu dane do daňového priznania v prípade, že sa doklad nevyhotoví.

V prípadoch, keď ide napr. o poskytnutie nepriamych zliav, kedy poskytovateľ zľavy častokrát nevie, kto si skutočne zľavu uplatnil platí od 1.1.2014, že takáto oprava sa zahrnie do základu dane v čase, kedy nastala skutočnosť zakladajúca opravu základu dane.

Kedy sa nemusí opraviť základ dane

§ 25 ods. 6 zákona o DPH umožňuje sa písomne dohodnúť medzi platiteľmi, že sa oprava základu dane, ktorá má za následok zníženie ceny (§ 25 ods. 1 písm. b) nezahrnie do základu dane, t.j. takáto oprava nie je predmetom dane a neuvádza sa v daňovom priznaní.

Vo všeobecnosti platí, že sa uplatňuje rovnaký režim zdanenia, ako v prípade pôvodnej dodávky, ku ktorej sa vzťahuje oprava základu dane – rovnaká sadzba dane.

V praxi nastáva problém, aký kurz napr. použiť v prípade  opravy základu dane, ktoré znie na cudziu menu a ide o opravu viacerých základov dane súčasne (rôzne vyúčtovania atď…)

Poznámka:

Do DP ani KV nevstupuje

Oprava základu dane u príjemcu dokladu.

V praxi je nutné rozlišovať dve skutočnosti:

Oprava základu dane z dôvodu zníženia ceny ( § 53 ods. 1)

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25. Tak ako bolo už uvedené je tu rozpor s ustanovením § 25 ods. 3 zákona pri prenose daňovej povinnosti.

Príklad

Spoločnosť prijala  doklad o oprave základu dane dňa 5.5.2021 ako poskytnutie zľavy na dodávky tovarov pri ktorých je dodávateľ povinný platiť daň  za prvý kvartál 2021 vo výške – 500 eur bez DPH, – 100 eur DPH. Číslo pôvodnej faktúry je VFA001, pričom  vyhodnotenie sa robí k 30.4. 2021

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
5.5.2021Zľava – ZD500 504  
 DPH100 343  
 Spolu600315 28C2
ICDPHP.č. opravnej FAP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneRozdiel sumy odpočítanej daneKod opravy
SK1020304050OP001VFA001-500-10020 %-100 

Poznámka

Ak spoločnosť neobdrží do 30 dní doklad o oprave základu dane, číslo opravnej faktúry uvádza nula. Toto sa napríklad aplikuje v prípade ak ide o skonta, ku ktorým sa nevyhotovuje doklad. Napr. zo zahraničia.

Príklad:

Spoločnosť kúpila tovar v hodnote 10 000 eur z Nemecka od platiteľa DPH s prenosom daňovej povinnosti podľa § 11 ZoDPH. Na faktúre bolo uvedené že pri úhrade do 10 dní si môže odberateľ uplatniť skonto vo výške 3 %. Spoločnosť uhradila 9700 eur a to 10.7. 2021. Na rozdiel neprišla opravná faktúra. Ako má SK firma postupovať? Spoločnosť uplatní princíp plynutia času 30 dní.

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
10.8.2021Zľava – ZD300343/A343/A24,25,28C2
ICDPHP.č. opravnej FAP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneRozdiel sumy odpočítanej daneKod opravy
SK1020304050OP001VFA001-500-30020 %-300 

Oprava základu dane z dôvodu zvýšenia ceny ( § 53 ods. 2)

Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. V prípade cash flow systému v čase zaplatenia

Oprava základu dane pri dovoze tovaru

Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň. Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ môže opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom bola dodatočne zvýšená daň zaplatená colnému orgánu.

Oprava základu dane z dôvodu krádeže

V prípade krádeže tovaru je nutné odviesť daň a to buď z hodnoty tovaru alebo zo zostatkovej ceny majetku, ktorý sa odpisuje. Povinnosť odviesť daň vzniká v tom zdaňovacom období, kedy nastanú skutočnosti krádeže (kedy sa zistí táto skutočnosť).

Podľa komisie MF SR ustanovenie § 53 ods. 5 zákona o DPH vychádza z čl. 20 ods. 1 Šiestej smernice, ktorá umožňuje, aby členské štáty žiadali vrátenie (opravu) odpočítanej dane v prípade krádeže. Použitie slova „odcudzený“ v § 53 ods. 5 zákona o DPH v druhej vete sa s ohľadom na znenie prvej a poslednej vety tohto odseku vzťahuje len na odcudzený tovar krádežou, to znamená, že cit. ustanovenie sa nevzťahuje na prípady sprenevery, podvodu, neoprávneného užívania cudzej veci a neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla.

Deň zistenia krádeže tovaru nie je možné výkladom upresniť, nakoľko zistenie závisí od konkrétnych okolností prípadu a prípadne následného konania platiteľa dane napr. oznámenie krádeže polícii. Prípady straty tovaru alebo zničenia tovaru nespadajú pod § 53 ods. 5 zákona o DPH.

Ak ide o krádež tovaru (§ 53 ods. 5) vykoná sa oprava v tom zdaňovacom období, kedy sa predmetné skutočnosti zistili (pozor, nie kedy bola krádež potvrdená políciou!) – problém v praxi s majetkom, ktorý sa neodpisuje a účtuje sa o ňom ako o zásobe priamo do spotreby – postupuje sa podľa prvej vety § 53 ods. 5

Rozhodnutie ESD č. C-435/03 – krádež nie je dodanie tovaru

Poznámka:

Krádež tovaru sa v kontrolnom výkaze neuvádza. V daňovom priznaní sa uvedie na r. 28

5.2. Oprava subjektívnej chyby

Pri oprave subjektívnej chyb je nutné chápať skutočnosť vo väzbe na nesprávne uvedenie dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie.

Oprava u vyhotoviteľa

Príklad

Spoločnosť, platiteľ DPH, nesprávne uviedla základ dane na faktúre v hodnote 2000 eur pričom malo ísť o faktúru v hodnote 1000 eur bez dane. Na rozdiel vyhotovila opravnú faktúru OP001, pričom číslo pôvodnej FA je VFA001. Opravná FA bola vyhotovená 15.5.2021 k dodávke uskutočnenej 3.3.2021. Ako to uviesť do DP a KV

Riešenie

Spoločnosť musí vyhotoviť dodatočné daňové priznanie (3/2021) a v kontrolnom výkaze to vykáže v čase vyhotovenia opravnej faktúry (5/2021)

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
15.5.2021Oprava chyby500604   
 DPH100343   
 Spolu600 3253,4(DDP)C1
ICDPHP.č. opravnej FA alebo opravného dokladuP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneČíselný kodDruh tovaruRozdiel množstvaM.j.Oprava základu dane podľa § 25a zákonaKód Opravy
SK1020304050OP001VFA001-1000-20020 %      

Poznámka:

Rovnako postupuje vyhotoviteľ aj v prípade opačného pochybenia, že vyčíslil nižší základ dane

Postup u príjemcu

Príjemca na daňové účely musí rozlišovať dve skutočnosti

a), či ide o opravu chyby, kedy sa znižuje základ dane

b) či ide o opravu chyby, kedy sa zvyšuje základ dane

V prípade ak ide o pravnú faktúru kedy sa znižuje základ dane, postupuje platiteľ tak, že musí podať dodatočné daňové priznanie a do kontrolného výkazu to uvedie v čase prijatia opravnej faktúry.

Príklad

Spoločnosť, platiteľ DPH, nesprávne uviedla základ dane na faktúre v hodnote 2000 eur pričom malo ísť o faktúru v hodnote 1000 eur bez dane. Na rozdiel vyhotovila opravnú faktúru OP001, pričom číslo pôvodnej FA je VFA001. Opravná FA bola príjemcovi doručená 15.5.2021 k dodávke uskutočnenej 3.3.2021. Ako to uviesť do DP a KV

Riešenie

Spoločnosť musí  podať dodatočné daňové priznanie (3/2018) a v kontrolnom výkaze to vykáže v čase prijatia opravnej faktúry (5/2018)

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
15.5..2021Oprava chyby1000 504  
 DPH200 343  
 Spolu600315 19,20C2
ICDPHP.č. opravnej FA alebo opravného dokladuP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneČíselný kodDruh tovaruRozdiel množstvaM.j.Oprava základu dane podľa § 25a zákonaKód Opravy
SK1020304050OP001VFA001-1000-20020 %      

V prípade, že ide o opravu faktúry, kde sa zvyšuje základ dane, uplatní sa odpočítanie dane v tom zdaňovacom období kedy sa obdrží faktúra (resp. sa uplatní postup podľa § 51 ods. 2 – faktúra do lehoty na podanie DP)

Príklad

Spoločnosť, platiteľ DPH, nesprávne uviedla základ dane na faktúre v hodnote 2000 eur pričom malo ísť o faktúru v hodnote 3000 eur bez dane. Na rozdiel vyhotovila opravnú faktúru OP001, pričom číslo pôvodnej FA je VFA001. Opravná FA bola príjemcovi doručená 15.5.2021 k dodávke uskutočnenej 3.3.2021. Ako to uviesť do DP a KV

Riešenie:

Spoločnosť uplatní z ťarchopisu právo na odpočet DPH za zdaňovacie obdobie, do lehoty ktorého má doklad (§ 51 ZoDPH). Teda nemôže uplatniť spätne daň pretože opravná faktúra je faktúrou a formálnym princípom odpočtu DPH je mať faktúru do lehoty na podanie daňového priznania.

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
15.5.2021Oprava chyby1000504   
 DPH200343   
 Spolu1200 32519,20C2
ICDPHP.č. opravnej FA alebo opravného dokladuP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneČíselný kodDruh tovaruRozdiel množstvaM.j.Oprava základu dane podľa § 25a zákonaKód Opravy
SK1020304050OP001VFA001100020020 %      

Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (od 1.1. 2021 § 25a a § 53b)

Od 1.1.2021 sa do zákona zavádza novinka a to je oprava základu dane pri nedobytných pohľadávkach. V prvom rade je nutné skúmať čo je nedobytná pohľadávka. V prvom rade musí byť splnená podmienka, že dodávateľ bol osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 ZoDPH, faktúra obsahuje daň. Tento princíp platí aj pre režim CK (§ 65) a použitý tovar a zbierky (§ 66). Následne § 25a ods. 2 definuje nedobytnú pohľadávku. Ide o následovné pohľadávky:

Definícia nevymožiteľnej pohľadávky (§ 25a ods. 2)

V zákone je presne definovaný moment, ktorým sa stáva pohľadávka nevymožiteľnou.

Pohľadávky v exekúcii

Pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní (zákon č. 233/1995 Z. z.) a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od začatia exekučného konania, a v rozsahu, v akom nebola uspokojená,

Pohľadávka v konkurze

Odberateľ (dlžník) sa nachádza v konkurznom konaní podľa zákona č. 7/2005 Z. z.  a

1. konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku,

2. konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku, alebo

3. na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená  v konkurznom konaní. Ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná

4.  konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku o zrušení konkurzu z uvedeného dôvodu,

Pohľadávka v reštrukturalizácii

Ak ide o reštrukturalizáciu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. a  súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára.

V prípade, že pohľadávka nebola prihlásená do, dňom zverejnenia tohto uznesenia v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná.

Pohľadávka voči právnickej osobe, ktorá zanikne

Ak odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikne bez právneho nástupcu, a to dňom zániku.  Napr. u obchodných spoločností ide o výmaz ex offo z obchodného registra.

Úmrtie dlžníka

Ide o dlžníka, fyzickú osobu pričom ak  odberateľ (dlžník) zomrel a

1. súd zastavil konanie o dedičstve, ak táto osoba nezanechala žiadny majetok ( § 187 zákona 161/2015 mimosporového civilného poriadku) alebo zanechala majetok nepatrnej hodnoty (§ 188 zákona 161/2015) a to dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve, alebo

2. táto pohľadávka bola v lehote určenej súdom prihlásená v konaní o likvidácii dedičstva, (205 zákona č. 161/2015 Z. z.) v rozsahu, v akom bola prihlásená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok. Ak platiteľ neprihlásil pohľadávku do konania o likvidácii dedičstva, dňom právoplatného skončenia likvidácie dedičstva, a to v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,

Pohľadávka nízkej hodnoty  voči dlžníkovi

Ide o pohľadávky, kde ak uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky.

Zdaňovacie obdobie vykonania opravy základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky

Platiteľ môže vykonať opravu základu dane najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby. Teda z hodnoty neuspokojenej pohľadávky.  Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou.  Pôvodný základ dane sa nemôže znížiť o sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s dodaním tovaru alebo služby po tom, ako sa pohľadávka stala nevymožiteľnou. Teda v čase vykonania opravy základu dane je nutné skúmať či nedošlo k prijatiu nejakej hodnoty z pohľadávky, ktorá sa stala nevymožiteľnou. Táto hodnota nemôže byť predmetom vrátania.

Zákon stanovuje aj časový strop, kedy môže dôjsť k vykonaniu opravy základu dane.  Právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.  

Príklad:

Tovar bol dodaný 15.5.2020. Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie 25.6.2020. Lehota na vykonanie opravy zanikne 24.6.2023.

Táto doba neplynie ak

a) počas súdneho konania alebo rozhodcovského konania, ak platiteľ na základe výsledkov týchto konaní uplatnil pohľadávku voči odberateľovi (dlžníkovi) v exekučnom konaní alebo uplatnil pohľadávku alebo mohol uplatniť pohľadávku v začatom konkurznom konaní,

b) odo dňa začatia exekučného konania vedeného za účelom vymoženia pohľadávky platiteľa do uplynutia 12 mesiacov odo dňa začatia exekučného konania,

c) odo dňa začatia konkurzného konania do dňa zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (platí pre všetky pojmy kde je uvedené vyhlásenie)

d) odo dňa začatia konkurzného konania do dňa zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom konaní,

e) odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zrušenia konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,

f) odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom konaní,

g) odo dňa zverejnenia uznesenia o poskytnutí ochrany dlžníkovi pred veriteľmi v Obchodnom vestníku do dňa skončenia konania o určení splátkového kalendára, v ktorom je zahrnutá pohľadávka platiteľa,

h) odo dňa úmrtia dlžníka do dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve alebo do prihlásenia pohľadávky v konaní o likvidácii dedičstva,

i) od začatia reštrukturalizačného konania do jeho skončenia, ak platiteľ v tomto konaní pohľadávku neprihlásil.

Príklad:

Spoločnosť eviduje pohľadávku voči dlžníkovi v hodnote 2000 eur bez DPH, daň 400 eur, ktorá je splatná 19.5.2020. Tovar bol dodaný v apríli 2020. Teda posledný deň lehoty na podanie DP je 25.5.2020. 13.3.2021 bol vyhlásený konkurz na dlžníka a  15.5.2021 súd zrušil konkurz pre nedostatok majetku. Pohľadávka nebola vôbec uspokojená ani čiastočne. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 5.6.2021.

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
5.6.2021Oprava základu dane z nedobytnej pohľadávky2000391   
 DPH400343   
 Spolu2400 31126,27C1
ICDPHP.č. opravnej FA alebo opravného dokladuP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneČíselný kodDruh tovaruRozdiel množstvaM.j.Oprava základu dane podľa § 25a zákonaKód Opravy
SK1020304050OP001VFA001-2000-40020 %    x 

Zhrnutie:

Lehota kedy môže uplatniť odpočítanie dane z nevymožiteľnej pohľadávky plynie od 25.5.2020 a trvá tri roky. Počas vyhlásenia konkurzu a jeho zrušenia lehota neplynie teda počas 13.3. 2021 do zrušenia konkurzu 15.5.2021. Táto doba sa vylúči s trojročného testu. Prvýkrát môže uplatniť právo na opravu základu dane z nevymoženej pohľadávky momentom zverejnenia teda od júna 2021 do uplynutia trojročnej lehoty.

Poznámka:

Tri veci ktoré je nutné poznamenať k novele ZoDPH:

 1. Princíp nevymožiteľných pohľadávok sa aplikuje aj na pohľadávky ktoré vznikli pred 1.1.2021
 2. Momentálne prebieha schvaľovanie v oblasti účtovania opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 3. V príklade je zapracovaná nová kolonka schváleného kontrolného výkazu  

Kedy platiteľ nemôže uplatniť princíp opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 25a)

Platiteľ (dodávateľ) nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke aj keby spĺňal podmienky , ak

a) odberateľ (dlžník) je alebo v deň dodania tovaru alebo služby bol vo vzťahu k platiteľovi osobou, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi uvedenou v § 22 ods. 9, ako spoločník, štatutár, zamestnanec, blízke osoby, člen, dozorná rada…

b) tovar alebo služba bola dodaná odberateľovi (dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok odberateľa (dlžníka). Teda princíp nevymožiteľnej pohľadávky sa vzťahuje na pohľadávky ktoré vznikli pred konkurzom.

c) najneskôr ku dňu dodania tovaru alebo služby vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že odberateľ (dlžník) úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, a to s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu. Teda ide o prípad obchodovania s rizikovou osobou.

Čo v prípade ak dôjde k úhrade po uplatnení opravy základu dane (§ 25a ods. 6)

Pravidlo je jednoduché. Ak dôjde k prijatiu platby po tom, ako bola vykonaná oprava základu dane, v rozsahu v akom bola prijatá platba sa musí daň vrátiť a to v tom zdaňovacom období, kedy došlo k prijatiu platby.

Príklad:

Platiteľ uplatnil opravu základu dane z nevymoženej pohľadávky vo výške 400 eur v júni 2021 (príklad vyššie). V roku 2022 došlo k znovuotvoreniu konkurzu a platiteľovi vznikol nárok na čiastočne uspokojenie pohľadávky. Z rozvrhového konania mu bolo vyplatené v júli 2022 čiastka 600 eur. V minulosti bola pohľadávka odpísaná na ťarchu nákladov.

DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
Júl 2022Oprava základu dane z nedobytnej pohľadávky600221   
 DPH100 343  
 Základ dane500 6xx26,27C1
ICDPHP.č. opravnej FA alebo opravného dokladuP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneČíselný kodDruh tovaruRozdiel množstvaM.j.Oprava základu dane podľa § 25a zákonaKód Opravy
SK1020304050OP004VFA00150010020 %    x 

Povinnosť vyhotovenia opravného dokladu (§ 25a ods. 7,8,9)

Podľa § 71 ZoDPH (novela) sa opravný doklad nepovažuje za faktúru. Teda princípy tohto dokladu sa výlučne riadia § 25a ZoDPH, kde je definovaný obsah, lehota. Ak sa stala pohľadávka nevymožiteľnou a platiteľ si ide uplatniť právo na opravu základu dane je vždy povinný vyhotoviť opravný doklad okrem dvoch prípadov:

 1. Úmrtie dlžníka
 2. Zánik právnickej osoby bez právneho nástupcu

V prípade ak nevzniká povinnosť vyhotovenia opravného dokladu, sa v kontrolnom výkaze v oddiely C1 uvádza len hodnota základu dane a opravenej dane, iné údaje sa neuvádzajú, čo vyplýva z § 78a ZoDPH.

Zákon presne definuje obsah opravného dokladu pričom sú definované dva druhy opravnáých dokladov a to:

 1. opravný doklad k vráteniu DPH z nevymožiteľnej pohľadávkyopravný doklad k prijatej platbe z pohľadávky, pri ktorej bola vrátená DPH

Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke obsahuje:

a) číselnú identifikáciu opravného dokladu,

b) dátum vyhotovenia opravného dokladu,

c) sumu, o ktorú platiteľ opravil základ dane a daň,

d) slovnú informáciu „oprava základu dane podľa § 25a“,

e) údaje podľa § 74 ods. 1 písm. a) až c) týkajúce sa faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka. Teda údaje o dodávateľovi, odberateľovi a poradové číslo faktúry

Opravný doklad v prípade prijatia platby z nevymožiteľnej pohľadávky musí obsahovať:

a) číselnú identifikáciu opravného dokladu,

b) dátum vyhotovenia opravného dokladu,

c) údaje z opravného dokladu a to číselná identifikácia a dátum vyhotovenia

d) slovnú informáciu „oprava základu dane podľa § 25a“,

e) sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou alebo jej časťou a z toho sumu prislúchajúcej dane,

f) dátum prijatia sumy

Lehota na vyhotovenie takéhoto opravného dokladu

Platiteľ musí vyhotoviť takýto opravný doklad do posledného dňa lehoty na podanie DP za obdobie, v ktorom vykonal opravu základu dane alebo prijal platbu po vykonaní opravy základu dane a teda musí daň čiastočne alebo úplne vrátiť.

Zákon dokonca ukladá povinnosť odoslať v tejto lehote opravný doklad. Ak sa táto lehota poruší, zákon striktne hovorí, že sa právo na opravu základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky neuzná.

Ukladá sa povinnosť viesť v záznamoch podľa § 70, ktorý sa nepredkladá správcovi dane, uchováva ho platiteľ.

Riadky DP by mali byť aplikované r. 26 a 27 v novom znení.

Príjemca dokladu (§ 53b)

Ak sú splnené podmienky na opravu základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky podľa § 25a ZoDPH potom dlžník

 1. Je povinný vykonať opravu základu dane v období kedy prijal doklad, ktorý je platiteľ podľa § 25a ZoDPH povinný vyhotoviť
 2. V prípade že dôjde k čiastočnej alebo úplnej úhrade nevymožiteľnej pohľadávky má právo vykonať opravu základu dane v tom období, kedy prijal doklad od veriteľa.
DátumTextSumaMDDRiadky DPKV
15.6.2021DPH4031534329C2
ICDPHP.č. opravnej FA alebo opravného dokladuP.č. pôvodnej FARozdiel ZDRozdiel daneSadzba daneRozdiel odpočítanej daneOprava odpočítanej dane podľa § 53b zákonaKod opravy
SK1020304050OP001VFA001– 200– 4020% X 

V príklade ide o pohľadávku ktorá je po splatnosti viac ako 12 mesiacov. Teda jej hodnota je do 300 eur vrátane dane a platiteľ vykonal úkon vymáhania. Dlžník je povinný vrátiť DPH.

Poznámka:

Účtovanie v jednotlivých príkladoch nie je nijak záväzné. Účtovanie sa odvíja od toho, ako účtovná jednotka pristúpila k jednotlivým pohľadávkam v minulosti, teda či došlo k ich odpísaniu alebo len k tvorbe opravnej položky. Od toho sa odvíja ako sa zaúčtuje jednotlivý účtovný prípad v prípade práva na vrátenie dane, alebo naopak povinnosti jej zaplatenia.