Oznamovacia povinnosť bankových účtov (§ 6, 85kk) od 15.11.2021

3. novembra 2021
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

K 15.11.2021 sa zavádza povinnosť platiteľovi dane oznámiť finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré bude využívať na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane, teda ho bude používať na podnikanie na predpísanom tlačive. 

     Podľa prechodného ustanovenia § 85kk ZodPH účinného od 15.11.2021 táto povinnosť týka všetkých platiteľov. Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu  každý bankový účet, ktorý používa na podnikanie; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet  určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb. Teda v rámci predpísaného tlačiva by už existujúci platitelia DPH mali mať tieto čísla účtov preddefinované v tlačive, čo treba skontrolovať a oznámiť.

     Oznámenie sa týka bankových účtov, ktorý majú licenciu na poskytovanie platobných služieb. Takže rôzne platobné brány ako Pay pal sa neoznamujú. 

       V prípade, že k 15. 11.2021 nie je klient platiteľom  dane je povinný čísla bankových účtov oznámiť bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo bezodkladne odo dňa, kedy si takýto účet zriadil potom, ako bol daňovým úradom zaregistrovaný ako platiteľ dane.

     Platiteľ je povinný oznámiť  na predpísanom tlačive (OIZ) akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu, ktorý oznámil a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Ako to bude fungovať?

     Akonáhe platiteľ zriadi nový účet alebo sa zdaniteľná osoba stane platiteľom a tento účet slúži na podnikanie platiteľa, oznámi ho na predpísanom tlačive bezodkladne. Finančné riaditeľstvo zverejní na webovom sídle finančného riaditeľstva aktualizovaný zoznam bankových účtov platiteľov. Toto bude veľmi dôležité pre účely ďalších prvkov (ručenie za daň, riziková osoba…). Je možné oznámiť číslo účtu aj za iného platiteľa.

     Ak platiteľ oznámi finančnému riaditeľstvu účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.

Hrozí sankcia?

     Ak platiteľ na predpísanom tlačive uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 EUR. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.